20 maja 2019

 

 

zwanych dalej Turnusem/Kursem/Półkoloniami, organizowanym przez firmę Centrum Młodego Odkrywcy Krystian Łata (NIP: 6572838546) w Warszawie ul. Anny German 18, zwaną dalej Usługodawcą/Organizatorem.

 

§1

DEFINICJE

 

1. Dziecko/Uczestnik kursu - dziecko biorące udział w Kursie na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Klientem
a Usługodawcą.

2. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna.

3. Usługobiorca/Opiekun prawny - osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio
z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Usługobiorca jest również Klientem.

4. Kurs - kurs dla dzieci, w którym Dziecko może wziąć udział na podstawie zawartej przez Klienta z Usługodawcą Umowy; wszystkie Kursy opisane są w Serwisie www.cmo.edu.pl.

5. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług przez Organizatora, podlegający akceptacji w procesie zawierania Umowy.

6. Serwis - strona internetowa działająca pod adresem www.cmo.edu.pl.

7. Umowa - umowa zawierana pomiędzy Klientem a Usługodawcą w sposób opisany w Regulaminie, mocą której Usługodawca zobowiązuje się wykonać Usługę, a Klient zapłacić Usługodawcy wynagrodzenie.

8. Usługa - usługa polegająca na przeprowadzeniu Kursu z udziałem Dziecka, w grupie składającej się z określonej liczby osób, zgodnie z programem Kursu opisanym w Serwisie.

9. Usługodawca/Organizator - podmiot, z którym Klient zawiera Umowę.

 

§2

ZASADY OGÓLNE

 

1. Przed zawarciem umowy udziału Dziecka w Kursie, Klient winien zapoznać się z Regulaminem.

2. Klient zawierając umowę, wyraża tym samym zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

§3

REALIZACJA UMOWY

 

1. Organizator zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z warunkami określonymi w ofercie, umowie i programie dostępnym w Serwisie.

2. W czasie trwania zajęć Uczestnik ma prawo do wszystkich świadczeń określonych w ofercie, programie i Umowie.

3. Zajęcia odbywają się w miejscach wskazanych w opisie Kursu widocznych w Serwisie. Zajęcia podczas Kursu odbywają się stacjonarnie w miejscu wyznaczonym przez Usługodawcę.

4. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem spotkań, który dostępny jest w Serwisie lub zostanie przesłany
e-mailowo Opiekunom Prawnym.

5. Opiekun zobowiązany jest do przysyłania dziecka na wszystkie zajęcia w ramach Turnusu. W przypadku nieobecności dziecka w trakcie trwania Turnusu spowodowanej chorobą lub innymi przyczynami leżącymi po stronie Uczestnika lub Usługobiorcy nie przewiduje się możliwości zwrotu pieniędzy, natomiast Organizator może zaproponować udział Dziecka w innym Turnusie z inną grupą w terminie do 30.08.2024 r.

6. W przypadku rezygnacji z półkolonii w terminie dłuższym niż 14 dni przed datą ich rozpoczęcia, organizator dokonuje zwrotu pełnej wpłaconej kwoty. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem półkolonii, uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej zaliczki (150 zł). Uczestnikom nie przysługuje zwrot świadczeń niewykorzystanych w trakcie trwania półkolonii z winy leżącej po stronie Uczestnika np.: dobrowolne nieskorzystanie z części lub całości półkolonii, nieprzestrzeganie regulaminu półkolonii.7. Warunkiem skorzystania z możliwości określonej w Punkcie 5 jest powiadomienie Organizatora o nieobecności najpóźniej do godz. 18:00 dnia poprzedzającego termin Usługi. Zgłoszenie może zostać dokonane poprzez:

a) wysłanie wiadomości SMS o treści „nazwa i data Usługi, imię i nazwisko Uczestnika, termin nieobecności” na numer tel. 535 295 464,

b) wysłanie wiadomości e-mail z podaniem daty Usługi, imienia i nazwiska Uczestnika na adres mailowy info@cmo.edu.pl,

c) kontakt telefoniczny z Organizatorem pod numerem telefonu 535 295 464.

8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć i Turnusu (do dnia rozpoczęcia) lub przerwania zajęć i kursu w wypadku działania siły wyższej lub innych niezależnych od niego zdarzeń. Ma jednak obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym Usługobiorcę.

9. Organizator zastrzega sobie również prawo odwołania kursu w przypadku braku wymaganej liczby uczestników lub zmiany lokalizacji odbycia się kursu. Zobowiązany jest jednak powiadomić o tym Usługobiorcę.

10. W przypadku określonym w pkt. 7 i 8 Organizator zwraca Usługobiorcy uiszczone przez niego pieniądze tytułem opłaty za odwołany kurs lub w przypadku przerwania kursu kwotę proporcjonalną do liczby niezrealizowanych zajęć.

 

§4

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH

 

1. Uczestnicy niepełnoletni biorą udział w zajęciach za zgodą i na wniosek rodziców (opiekunów prawnych).

2. Usługobiorca określa wszystkie osoby upoważnione do odbioru Dziecka z zajęć. Istnieje możliwość samodzielnego opuszczenia miejsca zajęć przez Uczestnika. W takim przypadku Opiekun zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia pisemnego i przekazania go Usługodawcy.

3. Rodzicie (opiekunowie prawni) są odpowiedzialni materialnie za szkody wyrządzone przez dziecko i z tego tytułu przyjmują na siebie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną.

4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za pieniądze, przedmioty wartościowe pozostawione przez Uczestników podczas trwania zajęć.

5. Uczestnicy kursów są zobowiązani stosować się do poleceń opiekunów i instruktorów prowadzących zajęcia. Uczestnik drastycznie naruszający regulamin lub postępujący w sposób rażący wobec opiekunów, instruktorów lub innych uczestników może zostać usunięty z kursu.

6. W powyższym wypadku, Organizator zwraca nadpłaconą kwotę za pozostałą część kursu.

 

§5

ZASADY PŁATNOŚCI

 

1. Warunkiem rezerwacji miejsca na kursie jest wpłata zaliczki w wysokości 150 zł w momencie zapisu przez Serwis lub w innym terminie określonym przez Organizatora.

2. Pozostałą kwotę należy wpłacić przelewem na podany numer konta do 5 dni przed rozpoczęciem Turnusu lub gotówką pierwszego dnia turnusu albo w innym terminie określonym przez Organizatora.

3. Za datę dokonania płatności przyjmuje się dzień wpływu należności na konto bankowe Organizatora.

4. W przypadku opóźnienia w regulowaniu przez Usługobiorcę należności wynikających z niniejszej umowy, Usługodawcy przysługuje prawo naliczania ustawowych odsetek. Opóźnienia mogą skutkować również brakiem możliwości uczestnictwa Dziecka w zajęciach, które nie są opłacone.

5. Po zawarciu umowy Uczestnikowi nie przysługują żadne rabaty i promocje oferowane w późniejszym terminie.

 

§6

WYPOWIEDZENIE UMOWY

 

1. Klient może odstąpić od Umowy, a tym samym zrezygnować z uczestnictwa Dziecka w Turnusie i otrzymać pełen zwrot wpłaconych świadczeń najpóźniej do 14 dni przed pierwszymi zajęciami w ramach Półkolonii. W terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem Turnusu zastosowanie mają punkty z §3 niniejszego regulaminu.

2. Wypowiedzenia dokonuje się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§7

ZASADY REKLAMACJI

 

1. Jeżeli Klient stwierdzi, że Usługa została wykonana wadliwie może złożyć reklamację, wysyłając ją pocztą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy lub listownie na adres siedziby Usługodawcy.

2. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące oraz kontaktowe Klienta, opis i uzasadnienie reklamacji oraz żądania związane z reklamacją.

3. Usługodawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 30 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

 

§ 8

DANE OSOBOWE I WIZERUNEK DZIECKA

 

1. Przystąpienie przez Uczestnika do Kursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Usługobiorcę, w tym zgodą na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora oraz na rozpowszechnianie wizerunku swojego Dziecka utrwalonego w związku z uczestnictwem Dziecka w Kursie w celach reklamy lub promocji Organizatora oraz świadczonych przez niego usług, w szczególności na stronie internetowej Usługodawcy oraz w serwisach społecznościowych. W przypadku braku zgody Usługobiorca zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia pisemnego przed rozpoczęciem kursu.

 

§9

INFORMACJE DODATKOWE

 

1. Przystąpienie przez Uczestnika do zajęć organizowanych przez Organizatora jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Usługobiorca wyrażą zgodę na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie jego danych osobowych oraz danych osobowych uczestnika niezbędnych do realizacji umowy oraz do wysyłania newslettera z informacjami o zajęciach organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora.

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją zawartej Umowy, strony będą się starały rozwiązać polubownie. Spory nierozwiązywalne polubownie podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny.

4. Kwestie bezpieczeństwa związane z COVID-19 regulują załączniki nr 1, nr 2 i nr 3 przesyłane drogą elektroniczną.

 

 

REGULAMIN PÓŁKOLONII

TEL:  535 295 464

E-MAIL: info@cmo.edu.pl

CENTRUM MŁODEGO ODKRYWCY 2015