CENTRUM MŁODEGO ODKRYWCY 2015

tel:  535 295 464

E-mail: info@cmo.edu.pl

RODO

Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Poniżej znajdują się informacje,
w jaki sposób Państwa dane będą przetwarzane po 25 maja 2018 roku.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem pozyskanych od Państwa danych osobowych  jest New Life Group Patrycja Prusaczyk-Łata, ul. Anny German 18, 01-794 Warszawa, NIP: 6572787151, dalej zwana jako: „NLG”.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

adres e-mail: info@cmo.edu.pl,

adres pocztowy: New Life Group Patrycja Prusaczyk-Łata, ul. Anny German 18, 01-794 Warszawa

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas rejestracji/zapisu do wydarzeń/kursu, korespondencji e-mail dokonywanej przez skrzynki e-mail należące do New Life Group.

Jakie dane są przetwarzane?

Dane osobowe przetwarzamy w związku z faktem, iż zostały nam przekazane  jako dane do dostawy w oparciu o Umowę sprzedaży usługi, jak również dlatego że podałeś je dokonując zamówienia usługi. W związku z tym przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko,  numer telefonu, e-mail, telefon, ulica, numer domu, numer mieszkania, miejscowość, numer pesel, informacji na teamt chorób i alergii a przypadku faktur dodatkowo: nazwa firmy, kod pocztowy, NIP.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez New Life Group?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą lub wykonania usługi, w tym do:

 • zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych – wskazana w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

 • wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy Współpracy lub podjęcia na Państwa wniosek działań przed jej zawarciem – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

 • wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez New Life Group obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

 • uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów New Life Group – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu New Life Group, którym jest:

 • obsługa Twoich próśb przekazywanych przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, New Life Group będzie przetwarzać pozyskane od Państwa dane w następujących celach:

 • w celach wskazanych w zgodzie - na podstawie tej zgody - w takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; jednak odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że New Life Group nie będzie mogła przetwarzać Państwa danych w celach wskazanych w zgodzie;

 •  wykonanie umowy sprzedaży usługi- do momentu wykonania umowy sprzedaży usługi;

 • wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na New Life Group - do momentu wypełnienia przez New Life Group tych obowiązków prawnych;

 • realizacja prawnie uzasadnionego interesu New Life Group, tj. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń - do momentu przedawnienia roszczeń albo do momentu uwzględnienia przez New Life Group uzasadnionego sprzeciwu;

 • realizacja prawnie uzasadnionego interesu New Life Group tj. działania marketingowe do wycofania zgody w przypadku zgody na działania marketingowe.

Jakie masz uprawnienia wobec New Life Group w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez New Life Group; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe - możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Danych nie przechowujemy poza obszarem UE. W odniesieniu do Twoich danych nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji (profilowanie).

 

20 maja 2019