20 maja 2019

Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Poniżej znajdują się informacje, w jaki sposób Państwa dane będą przetwarzane po 25 maja 2018 roku.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem pozyskanych od Państwa danych osobowych  jest Centrum Młodego Odkrywcy Krystian Łata, ul. Anny German 18, 01-794 Warszawa, NIP: 6572838546, dalej zwana jako: „CMO”.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

adres e-mail: info@cmo.edu.pl,

adres pocztowy: Centrum Młodego Odkrywcy Krystian Łata, ul. Anny German 18, 01-794 Warszawa

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas rejestracji/zapisu do wydarzeń/kursu, korespondencji e-mail dokonywanej przez skrzynki e-mail należące do Centrum Młodego Odkrywcy.

Jakie dane są przetwarzane?

Dane osobowe przetwarzamy w związku z faktem, iż zostały nam przekazane  jako dane do dostawy w oparciu o Umowę sprzedaży usługi, jak również dlatego że podałeś je dokonując zamówienia usługi. W związku z tym przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko,  numer telefonu, e-mail, telefon, ulica, numer domu, numer mieszkania, miejscowość, numer pesel, informacji na temat chorób i alergii a przypadku faktur dodatkowo: nazwa firmy, kod pocztowy, NIP.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Centrum Młodego Odkrywcy?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą lub wykonania usługi, w tym do:

 • zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych – wskazana w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

 • wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy Współpracy lub podjęcia na Państwa wniosek działań przed jej zawarciem – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

 • wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez CMO obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

 • uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów CMO – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu CMO, którym jest:

 • obsługa Twoich próśb przekazywanych przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, CMO będzie przetwarzać pozyskane od Państwa dane w następujących celach:

 • w celach wskazanych w zgodzie - na podstawie tej zgody - w takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; jednak odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że CMO nie będzie mogła przetwarzać Państwa danych w celach wskazanych w zgodzie;

 •  wykonanie umowy sprzedaży usługi- do momentu wykonania umowy sprzedaży usługi;

 • wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na CMO - do momentu wypełnienia przez CMO tych obowiązków prawnych;

 • realizacja prawnie uzasadnionego interesu CMO, tj. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń - do momentu przedawnienia roszczeń albo do momentu uwzględnienia przez CMO uzasadnionego sprzeciwu;

 • realizacja prawnie uzasadnionego interesu CMO tj. działania marketingowe do wycofania zgody w przypadku zgody na działania marketingowe.

Jakie masz uprawnienia wobec Centrum Młodego Odkrywcy w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez CMO; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe - możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Danych nie przechowujemy poza obszarem UE. W odniesieniu do Twoich danych nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji (profilowanie).

 

RODO

TEL:  535 295 464

E-MAIL: info@cmo.edu.pl

CENTRUM MŁODEGO ODKRYWCY 2015